/**
 * Definition for ListNode
 * public class ListNode {
 *   int val;
 *   ListNode next;
 *   ListNode(int x) {
 *     val = x;
 *     next = null;
 *   }
 * }
 */

public class Solution {
  /**
   * @param head: the first node of linked list.
   * @return: An integer
   */
  public int countNodes(ListNode head) {
    if (head==null) return 0;
    ListNode cur = head;
    int count = 1;
    while (cur.next != null){
      cur = cur.next;
      count++;
    }
    return count;
  }
}
最后修改日期:2020-12-10

作者

留言

撰写回覆或留言

发布留言必须填写的电子邮件地址不会公开。